ખેડૂતો માટે પાક વીમાનો પેચીદો પ્રશ્ન...

રમેશ  ભોરણિયા તા.૨૦, નયી પ્રધાનમંત્રી ફસલ બીમા યોજનામાં ખાનગી વીમા કંપનીઓને દાખલ કરી, સરકારે બહું હોશિયારી વાપરી છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષ દરમિયાન ભાજપની સાણી સરકાર તાલુકા અથવા જિલ્લા મુજબ વીમાની ટકાવારી જાહેર કરવાને બદલે મોટી મોટી રકમો જાહેર કરતી થઇ છે.
છેલ્લે કાલાવડ ખાતે રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ કૃષિમંત્રીની હાજરીમ

Reebok

Commodity Market

ગૌ સેવા

લેં-વેંચ