કૃષિ પ્રભાત નિયમીત વાંચવા આટલું જરૂર કરો?

ખેડૂતોનું લોકપ્રિય દૈનિક અખબાર 'કૃષિ પ્રભાત' ગુજરાત અને દેશ-વિદેશમાં વસતા અને ખેતી સાથે સંકળાયેલા તમામ વર્ગમાં દિવસેને દિવસે વધુ લોકપ્રીય બની રહ્યું છે. આ અખબાર રોજ વહેલી સવારે નિયીમત મેળવવામાં જો આપને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ પડતી હોય તો નીચે મુજબ અલગ-અલગ માધ્યમમાંથી નિયીમત મળી રહેશે, તેમ છત્તા કોઈ મુશ્કેલી પડે તો મો.93745 48215 પર સંપર્

Reebok

Commodity Market

ગૌ સેવા

લેં-વેંચ