ટમેટા મરચીનાં રોપ વેચવાનાં છે

Updated - 2023-01-30 22:28:35

ટામેટી (સેમિનીસ - અભીલાશ) મરચી (સેમિનીસ - ઉતલ અને US- 730) નો રોપ વેચવાનો છે હાલ ચોપાય તેવડો છે. 15 થી ૨૦ હજાર રોપ. જાત ની ગેરેન્ટી. સ્થળ ગામ-જુની કલાવડી તા-વાંકાનેર જી-મોરબી
Arjun kanabar મો-9924200900

Detail Pate Bottom 800 x 300

Other News

Panasonic

Commodity Market

ગૌ સેવા

લેં-વેંચ