ફેરોમેન ટ્રેપ માટે સંપર્ક કરો

Updated - 2021-03-07 13:49:52

જે કોઈ પણ ખેડૂત મિત્ર ને કપાસ માં આવતી ગુલાબી ઇયળ માટે તેમજ રીંગણ માં આવતી ગુલાબી ઇયળ માટે ફેરોમોન ટ્રેપ તેમજ લુવર ની જરૂર હોય તેમજ સફેદ માખી, થ્રીપસ માટે સ્ટિકી ટ્રેપ ની જરૂર હોય તે મારા પર્સનલ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરવા વિનંતી. પ્રતુલ શેલત, ૯૮૨૪૦૭૯૩૯૨

Detail Pate Bottom 800 x 300
Panasonic

Commodity Market

ગૌ સેવા

લેં-વેંચ